اولین سمینار تخصصی پیلینگ در کشور با سخنرانی دکتر حامی فرد

اولین سمینار تخصصی پیلینگ در کشور با سخنرانی دکتر حامی فرد که توسط شرکت ایده پزشکی رادین در تاریخ 26 خرداد 1402 برگزار شد.